ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

สาระน่ารู้

สาร CKO

 สำนักบริหารโครงการ                   กรมชลประทาน

      

หัวข้อเด่น

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานดำเนินการเอง

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย

Template PPT สำนักบริหารโครงการ

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 22 ม.ค. 2565 ] เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (ย้าย/โอน) (ย้าย K2-4)
[ 22 ม.ค. 2565 ] เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (เลื่อน)
[ 22 ม.ค. 2565 ] แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (word)
[ 22 ม.ค. 2565 ] แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (Word)
[ 22 ม.ค. 2565 ] แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (word)
[ 22 ม.ค. 2565 ] แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (PDF)
[ 22 ม.ค. 2565 ] แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สำหรับผู้บังคับบัญชา) (word)
[ 22 ม.ค. 2565 ] ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565)
[ 22 ม.ค. 2565 ] ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
[ 29 ต.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
[ 04 ก.ย. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)
[ 19 ส.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5213
[ 31 มี.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)
[ 17 ก.พ. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5212 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
[ 22 ม.ค. 2565 ] คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 22 ม.ค. 2565 ] คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 5/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 22 ม.ค. 2565 ] คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 4/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
[ 22 ม.ค. 2565 ] คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
[ 22 ม.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 23/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
[ 21 ม.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 28/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) นายเฉลิมพล ตัณฑะสุวรรณะ
[ 20 ม.ค. 2565 ] คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ พ 27/1/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ นางสาวอรอนงค์ แสนจันทร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 7055 ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการรอบรั้ว สบก.

นายสุรชาติ มาลาศรี

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารโครงการ (ผส.บก.)


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด