ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

สาระน่ารู้

 สาร CKO

 สำนักบริหารโครงการ                   กรมชลประทาน

      

หัวข้อเด่น

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานดำเนินการเอง

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย

Template PPT สำนักบริหารโครงการ

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 29 ก.ย. 2565 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤติกร ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์)
[ 29 ก.ย. 2565 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิเชียร จันทร์ชุม)
[ 21 ก.ย. 2565 ] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 30 ส.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 04 ก.ค. 2565 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ 28 มิ.ย. 2565 ] ประกดาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจีรวรรณ พรหมมา)
[ 17 มิ.ย. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นายอรรถพร พวงผิว
[ 28 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/8/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางสาวสุพพตา ตะลัยวงษ์ และนายอัยยภัทร ภาสน์นิพัทธ์
[ 28 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/19/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ และนายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว
[ 27 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 957/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสาวจุรีพร ดวงกลาง และนางสาวอรุณี ชูทิพย์
[ 27 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 951/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอังครวัฒน์ แก้วหานาท) ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 5
[ 22 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/18/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ นายพรมงคล ชิดชอบ
[ 21 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/17/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์
[ 21 ก.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจิตรา บุญรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการรอบรั้ว สบก.

นายสุรชาติ มาลาศรี

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารโครงการ (ผส.บก.)


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด