ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

สาระน่ารู้

 สาร CKO

 สำนักบริหารโครงการ                   กรมชลประทาน

      

หัวข้อเด่น

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานดำเนินการเอง

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย

Template PPT สำนักบริหารโครงการ

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 18 ม.ค. 2566 ] แนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ 11 พ.ย. 2565 ] การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
[ 11 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 10 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา
[ 09 พ.ย. 2565 ] สถิติข้อมูลบุคลากรของสำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
[ 08 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 27 ก.ย. 2565 ] ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการย้าย หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน
[ 20 ม.ค. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)
[ 20 ธ.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
[ 17 ธ.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 29 พ.ย. 2565 ] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)
[ 29 ก.ย. 2565 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤติกร ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์)
[ 29 ก.ย. 2565 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิเชียร จันทร์ชุม)
[ 21 ก.ย. 2565 ] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 27 ม.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายจิตวิทย์ เส้งสุ้น ย้ายไปสังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
[ 19 ม.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 65/2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวจันธิชา ทองทวี) ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5298 สังกัดส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
[ 04 ม.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1320/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เป็นครั้งคราว อีกหน้าที่หนึ่ง (จำนวน 2 ราย) 1. นางสาวกศินี ม่วงกลม 2. นางสาวชุตินันท์ อยู่พิทักษ์)
[ 04 ม.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย ) นางสาวเมธาพร ถูกต้อง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ 5215 สังกัดส่วนวิศวกรรม
[ 04 ม.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1306/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย ) นางสาวณรักทิญา วงษ์แช่มา ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 5245 สังกัดส่วนวางโครงการที่ 2
[ 03 ม.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/21/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ นางสาวธนกร จาตะวงษ์
[ 19 ธ.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1253/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการรอบรั้ว สบก.

นายสุรชาติ มาลาศรี

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารโครงการ (ผส.บก.)


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด