ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

สาระน่ารู้

สาร CKO

 สำนักบริหารโครงการ                   กรมชลประทาน

      

 

หัวข้อเด่น

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานดำเนินการเอง

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย

Template PPT สำนักบริหารโครงการ

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 07 เม.ษ. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564
[ 15 มี.ค. 2564 ] แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ชป. 136 และ ชป.136-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[ 09 ม.ค. 2564 ] บัญชีรายรีับ-รานจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563
[ 26 ธ.ค. 2563 ] การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
[ 18 ธ.ค. 2563 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564
[ 29 ต.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
[ 04 ก.ย. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)
[ 19 ส.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5213
[ 31 มี.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)
[ 17 ก.พ. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5212 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
[ 09 ธ.ค. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิคม วงศ์ก่องแก้ว)
[ 13 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 1 ราย) นายนพดล ผากา
[ 29 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/20/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนธันวาคม 2564
[ 23 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1501/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) นายธีรศักดิ์ แย้มอิ่ม
[ 23 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5296 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
[ 11 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1386/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง เรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม 4 ราย นางพีรญา ร่มป่าตัน นายชคพล สิงโต
[ 11 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1078/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์
[ 11 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1079/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์
[ 03 พ.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/18/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการรอบรั้ว สบก.

นายสุรชาติ มาลาศรี

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารโครงการ (ผส.บก.)


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด