สำนักบริหารโครงการ - หนังสือเวียนhttp://opm.rid.go.thOPM Web Management สำนักบริหารโครงการ - กรมชลประทาน เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศth-THWed, 30 Nov 2022 21:41:48 +0000Copyright opm.rid.go.thโลโก้http://opm.rid.go.th/backend/images/seo/th/logo-12-43-26.pnghttp://opm.rid.go.thคำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 27/1/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6 ราย http://opm.rid.go.th/circular/view/1429?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-จ-27-1-2565-ลงวันที่-30-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่-จำนวน-6-รายWed, 30 Nov 2022 13:01:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/20/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1427?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-20-2564-ลงวันที่-24-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ-นายอัตตพันธ์-ดิลกโศภณThu, 24 Nov 2022 11:46:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1187/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุขhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1426?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1187-2565-ลงวันที่-22-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้-(จำนวน-1-ราย)-นายณัฐวุฒิ-สวัสดิ์สุขThu, 24 Nov 2022 06:30:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1186/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย) 1. นายกิติพจน์ สมบูรณพนา 2. นายกฤษณะ อติเปรมานนท์http://opm.rid.go.th/circular/view/1425?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1186-2565-ลงวันที่-22-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก-(จำนวน-2-ราย)-1.-นายกิติพจน์-สมบูรณพนา-2.-นายกฤษณะ-อติเปรมานนท์Thu, 24 Nov 2022 06:30:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1182/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1424?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1182-2565-ลงวันที่-18-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายอัตตพันธ์-ดิลกโศภณ-ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ-ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศWed, 23 Nov 2022 11:23:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 11802565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐธยาน์ พลทอง)http://opm.rid.go.th/circular/view/1423?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-11802565-ลงวันที่-15-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย-นางสาวณัฐธยาน์-พลทอง)Mon, 21 Nov 2022 09:18:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 937/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1422?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-937-2565-ลงวันที่-21-กันยายน-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน-เพิ่มเติม-จำนวน-1-ราย-นายวิวัฒน์-ฉัตรชัยสุริยาTue, 15 Nov 2022 09:04:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 936/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1421?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-936-2565-ลงวันที่-21-กันยายน-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง-จำนวน-1-ราย-นายวิวัฒน์-ฉัตรชัยสุริยาTue, 15 Nov 2022 09:00:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1162/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวบุญเรือน ศรีสอาด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1418?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1162-2565-ลงวันที่-9-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวบุญเรือน-ศรีสอาด-ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ-ส่วนบริหารทั่วไป-สำนักบริหารโครงการFri, 11 Nov 2022 08:46:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1155/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) 1. นายพสธร ตันฑรังษี 2. นางสาวธิติมา พงศ์พฤติhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1416?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1155-2565-ลงวันที่-9-พฤศจิกายน-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-2-ราย)-1.-นายพสธร-ตันฑรังษี-2.-นางสาวธิติมา-พงศ์พฤติThu, 10 Nov 2022 11:07:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักบริหารโครงการ (จำนวน 8 ราย)http://opm.rid.go.th/circular/view/1413?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1114-2565-ลงวันที่-31-ตุลาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง-ของสำนักบริหารโครงการ-(จำนวน-8-ราย)Wed, 02 Nov 2022 14:50:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1110/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายทศพร วิชัยพฤกษ์ ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 16http://opm.rid.go.th/circular/view/1412?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1110-2565-ลงวันที่-31-ตุลาคม-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายทศพร-วิชัยพฤกษ์-ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่-16Tue, 01 Nov 2022 14:45:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1090/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1411?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1090-2565-ลงวันที่-26-ตุลาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ-(จำนวน-1-ราย-นางสาววีรยาภรณ์-รัตนไพบูลย์)Tue, 01 Nov 2022 11:50:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1055/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) นายจักรวรรดิ อนันต์โชตวงศ์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5326http://opm.rid.go.th/circular/view/1410?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1055-2565-ลงวันที่-19-ตุลาคม-2565-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก-(จำนวน-1-ราย)-นายจักรวรรดิ-อนันต์โชตวงศ์-ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ-ตำแหน่งเลขที่-5326Thu, 20 Oct 2022 09:36:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1054/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวธิติมา พงศ์พฤติ)http://opm.rid.go.th/circular/view/1409?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1054-2565-ลงวันที่-19-ตุลาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย-นางสาวธิติมา-พงศ์พฤติ)Thu, 20 Oct 2022 09:21:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/10/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ นายสวิตต์ ภาชนะทิพย์http://opm.rid.go.th/circular/view/1408?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-พ-27-10-2565-ลงวันที่-6-ตุลาคม-2565-เรื่อง-การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่-นายสวิตต์-ภาชนะทิพย์Mon, 17 Oct 2022 12:04:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/9/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ นายอนุสรณ์ กอนแสงhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1407?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-พ-27-9-2565-ลงวันที่-6-ตุลาคม-2565-เรื่อง-การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่-นายอนุสรณ์-กอนแสงMon, 17 Oct 2022 12:04:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1040/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี 2.นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ)http://opm.rid.go.th/circular/view/1406?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1040-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่-(จำนวน-2-ราย-1.นายฉัตรดำรงค์-หงษ์บุญมี-2.นางสาวกมลวรรณ-มัณยากาศ)Mon, 17 Oct 2022 12:04:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/8/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางสาวสุพพตา ตะลัยวงษ์ และนายอัยยภัทร ภาสน์นิพัทธ์http://opm.rid.go.th/circular/view/1402?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-พ-27-8-2565-ลงวันที่-27-กันยายน-2565-เรื่อง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ-จำนวน-2-ราย-นางสาวสุพพตา-ตะลัยวงษ์-และนายอัยยภัทร-ภาสน์นิพัทธ์Wed, 28 Sep 2022 16:30:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/19/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ และนายธรรมนูญ คำจันทร์แก้วhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1401?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-19-2565-ลงวันที่-27-กันยายน-2565-เรื่อง-แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ-จำนวน-2-ราย-นางพนิตนาฎ-ศรีวารินทร์-และนายธรรมนูญ-คำจันทร์แก้วWed, 28 Sep 2022 16:30:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 957/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสาวจุรีพร ดวงกลาง และนางสาวอรุณี ชูทิพย์http://opm.rid.go.th/circular/view/1400?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-957-2565-ลงวันที่-26-กันยายน-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-2-ราย)-นางสาวจุรีพร-ดวงกลาง-และนางสาวอรุณี-ชูทิพย์Tue, 27 Sep 2022 12:38:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 951/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอังครวัฒน์ แก้วหานาท) ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 5http://opm.rid.go.th/circular/view/1399?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-951-2565-ลงวันที่-26-กันยายน-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย-นายอังครวัฒน์-แก้วหานาท)-ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่-5Tue, 27 Sep 2022 12:38:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/18/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ นายพรมงคล ชิดชอบhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1397?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-18-2564-ลงวันที่-21-กันยายน-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ-นายพรมงคล-ชิดชอบThu, 22 Sep 2022 11:22:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/17/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์http://opm.rid.go.th/circular/view/1395?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-17-2564-ลงวันที่-20-กันยายน-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ-ส่วนบริหารทั่วไป-สำนักบริหารโครงการ-อีกหน้าที่หนึ่ง-นางพนิตนาฎ-ศรีวารินทร์Wed, 21 Sep 2022 10:25:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจิตรา บุญรอดhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1394?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-16-2564-ลงวันที่-20-กันยายน-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ-ส่วนบริหารทั่วไป-สำนักบริหารโครงการ-อีกหน้าที่หนึ่ง-นางจิตรา-บุญรอดWed, 21 Sep 2022 10:25:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง) ของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1392?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-910-2565-ลงวันที่-19-กันยายน-2565-เรื่อง-การกำหนดตำแหน่ง-(จำนวน-2-ตำแหน่ง)-ของสำนักบริหารโครงการTue, 20 Sep 2022 11:48:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 909/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางจิตรา บุญรอด ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวน้าฝ่ายธุรการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1391?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-909-2565-ลงวันที่-16-กันยายน-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นางจิตรา-บุญรอด-ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวน้าฝ่ายธุรการ-ส่วนบริหารทั่วไป-สำนักบริหารโครงการMon, 19 Sep 2022 13:31:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 825/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย นายเอกรัฐ รัตนแคล้ว)http://opm.rid.go.th/circular/view/1389?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-825-2565-ลงวันที่-26-สิงหาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ-(จำนวน-1-ราย-นายเอกรัฐ-รัตนแคล้ว)Thu, 01 Sep 2022 13:09:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 841/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1388?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-841-2565-ลงวันที่-29-สิงหาคม-2565-เรื่อง-เลื่อนข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายวิวัฒน์-ฉัตรชัยสุริยา-ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษWed, 31 Aug 2022 07:35:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 797/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวฐณิฏฐา ยงวิกุล)http://opm.rid.go.th/circular/view/1386?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-797-2565-ลงวันที่-18-สิงหาคม-2565-เรื่อง-อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ-(จำนวน-1-ราย-นางสาวฐณิฏฐา-ยงวิกุล)Fri, 19 Aug 2022 10:58:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 27/7/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เรื่อง จ้างพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มมณี สังกัดส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ http://opm.rid.go.th/circular/view/1385?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-พ-27-7-2565-ลงวันที่-16-สิงหาคม-2565-เรื่อง-จ้างพนักงานราชการทั่วไป-กรมชลประทาน-ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม-นางสาวปิยะมาภรณ์-แต้มมณี-สังกัดส่วนสิ่งแวดล้อม-สำนักบริหารโครงการTue, 16 Aug 2022 15:22:00 +0000คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 23/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1384?slug=คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่-23-2565-ลงวันที่-10-สิงหาคม-2565-เรื่อง-แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการของสำนักบริหารโครงการWed, 10 Aug 2022 10:50:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/15/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายธุรการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจิตรา บุญรอดhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1383?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-15-2564-ลงวันที่-9-สิงหาคม-2564-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายธุรการ-ส่วนบริหารทั่วไป-สำนักบริหารโครงการ-อีกหน้าที่หนึ่ง-นางจิตรา-บุญรอดTue, 09 Aug 2022 15:33:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 681/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) นางสาวมลทิพย์ ประเสริฐศิลปกุลhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1382?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-681-2565-ลงวันที่-25-กรกฎาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวมลทิพย์-ประเสริฐศิลปกุลTue, 26 Jul 2022 08:07:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) นางสาววรรณรัตน์ รู้รักษา ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5300 สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1381?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-641-2565-เรื่อง-รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-(จำนวน-1-ราย)-นางสาววรรณรัตน์-รู้รักษา-ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ-ตำแหน่งเลขที่-5300-สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่-2-ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการThu, 21 Jul 2022 08:35:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 626/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวปิยธิดา ค่ำโพธิ์ ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8http://opm.rid.go.th/circular/view/1380?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-626-2565-ลงวันที่-18-กรกฎาคม-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวปิยธิดา-ค่ำโพธิ์-ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่-8Tue, 19 Jul 2022 14:47:00 +0000ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 605/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวพิมแพร เต็มสงสัย)http://opm.rid.go.th/circular/view/1379?slug=ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-605-2565-ลงวันที่-11-กรกฎาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-(นางสาวพิมแพร-เต็มสงสัย)Tue, 19 Jul 2022 14:46:00 +0000ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 581/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1378?slug=ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-581-2565-ลงวันที่-4-กรกฎาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-(นายอมร-ชัยอารีกิจวัฒน์)Tue, 19 Jul 2022 14:46:00 +0000ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 581/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1377?slug=ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-581-2565-ลงวันที่-4-กรกฎาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-(นายอมร-ชัยอารีกิจวัฒน์)Tue, 05 Jul 2022 15:27:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 516/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว)http://opm.rid.go.th/circular/view/1373?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-516-2565-ลงวันที่-17-มิถุนายน-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย-นายธรรมนูญ-คำจันทร์แก้ว)Thu, 23 Jun 2022 08:47:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 27/6/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง จ้างพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนิภาพร เฮงจิตร์ สังกัดส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ http://opm.rid.go.th/circular/view/1357?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-พ-27-6-2565-ลงวันที่-15-มิถุนายน-2565-เรื่อง-จ้างพนักงานราชการทั่วไป-กรมชลประทาน-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ-นางสาวนิภาพร-เฮงจิตร์-สังกัดส่วนบริหารทั่วไป-สำนักบริหารโครงการWed, 15 Jun 2022 15:36:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 473/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ของสำนักบริหารโครงการ (จำนวน 2 ราย) นางวสาวจุรีพร ดวงกลาง และนางสาวอรุณี ชูทิพย์http://opm.rid.go.th/circular/view/1350?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-473-2565-ลงวันที่-30-พฤษภาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง-ของสำนักบริหารโครงการ-(จำนวน-2-ราย)-นางวสาวจุรีพร-ดวงกลาง-และนางสาวอรุณี-ชูทิพย์Tue, 31 May 2022 06:21:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 434/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐธยาน์ พลทอง)http://opm.rid.go.th/circular/view/1347?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-434-2565-ลงวันที่-10-พฤษภาคม-2565-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้-(จำนวน-1-ราย-นางสาวณัฐธยาน์-พลทอง)Thu, 12 May 2022 06:20:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 427/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมแพร เต็มสงสัย)http://opm.rid.go.th/circular/view/1346?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-427-2565-ลงวันที่-9-พฤษภาคม-2565-เรื่อง-ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-(จำนวน-1-ราย-นางสาวพิมแพร-เต็มสงสัย)Thu, 12 May 2022 06:20:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 425/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นายธรรมนูญ คำจันทร์แก้วhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1345?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-425-2565-ลงวันที่-5-พฤษภาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้-(จำนวน-1-ราย)-นายธรรมนูญ-คำจันทร์แก้วTue, 10 May 2022 06:51:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/13/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนพฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1344?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-13-2565-ลงวันที่-3-พฤษภาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ของเดือนพฤษภาคม-2565-ระหว่างวันที่-7-31-พฤษภาคม-2565Fri, 06 May 2022 07:53:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 95/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1338?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-95-2565-ลงวันที่-31-มกราคม-2565-เรื่องแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง-ในวันที่-1-ตุลาคม-2564-นายอัตตพันธ์-ดิลกโศภณThu, 28 Apr 2022 10:35:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1337?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-96-2565-ลงวันที่-31-มกราคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน-เพิ่มเติม-นายอัตตพันธ์-ดิลกโศภณThu, 28 Apr 2022 10:35:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 381/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1336?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-381-2565-ลงวันที่-22-เมษายน-2565-เรื่อง-แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการWed, 27 Apr 2022 09:37:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/12/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1335?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-12-2565-ลงวันที่-25-เมษายน-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง-ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปTue, 26 Apr 2022 09:12:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 319/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1334?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-319-2565-ลงวันที่-31-มีนาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง-ในวันที่-1-ตุลาคม-2563Fri, 22 Apr 2022 15:14:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 เมษายน 2564 http://opm.rid.go.th/circular/view/1333?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-320-2565-ลงวันที่-31-มีนาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง-ในวันที่-1-เมษายน-2564Fri, 22 Apr 2022 15:14:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 321/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 http://opm.rid.go.th/circular/view/1332?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-321-2565-ลงวันที่-31-มีนาคม-2565-เรื่อง-แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง-ในวันที่-1-ตุลาคม-2564Fri, 22 Apr 2022 15:14:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 371/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวศุภานิช เหมือนสังข์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1331?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-371-2565-ลงวันที่-19-เมษายน-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย-นางสาวศุภานิช-เหมือนสังข์)Wed, 20 Apr 2022 11:57:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 356/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) นางสาวธิติมา พงศ์พฤติ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5319http://opm.rid.go.th/circular/view/1330?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-356-2565-ลงวันที่-12-เมษายน-2565-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวธิติมา-พงศ์พฤติ-ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ-ตำแหน่งเลขที่-5319Mon, 18 Apr 2022 16:10:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/11/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1329?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-11-2565-ลงวันที่-18-เมษายน-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ระหว่างวันที่-19-เมษายน-2565-ถึงวันที่-6-พฤษภาคม-2565Mon, 18 Apr 2022 14:42:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 340/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) นางสาวศุภานิช เหมือนสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องอธิบดีกรมชลประทาน อีกหน้าที่หนึ่งhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1327?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-340-2565-ลงวันที่-11-เมษายน-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวศุภานิช-เหมือนสังข์-ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องอธิบดีกรมชลประทาน-อีกหน้าที่หนึ่งTue, 12 Apr 2022 11:51:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 311/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (จำนวน 1 ราย) นายจิตวิทย์ เส้งสุ้น ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5323 ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1324?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-311-2565-ลงวันที่-30-มีนาคม-2565-เรื่อง-การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายจิตวิทย์-เส้งสุ้น-ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ-ตำแหน่งเลขที่-5323-ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศFri, 01 Apr 2022 08:46:00 +0000คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/3/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่งhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1323?slug=คำสั่งสำนักบริหารโครงการ-ที่-ข-27-3-2565-ลงวันที่-30-มีนาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่-นางสาววีรยาภรณ์-รัตนไพบูลย์-ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ-อีกหน้าที่หนึ่งThu, 31 Mar 2022 11:29:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/10/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนเมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 1-18 เมษายน 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1322?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-10-2565-ลงวันที่-29-มีนาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ของเดือนเมษายน-2565-ระหว่างวันที่-1-18-เมษายน-2565Wed, 30 Mar 2022 06:24:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 275/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายสมชัย คงทอง ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5227 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1321?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-275-2565-ลงวันที่-24-มีนาคม-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายสมชัย-คงทอง-ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ-ตำแหน่งเลขที่-5227-ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่-1-ส่วนวางโครงการที่-1-สำนักบริหารโครงการFri, 25 Mar 2022 10:16:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/9/2565 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ อีหน้าที่หนึ่ง นางสาวสุชญา สุทธิวรรณกุลhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1320?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-ข-27-9-2565-ลงวันที่-18-มีนาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน-ส่วนสิ่งแวดล้อม-สำนักบริหารโครงการ-อีหน้าที่หนึ่ง-นางสาวสุชญา-สุทธิวรรณกุลFri, 18 Mar 2022 14:41:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 248/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์ ไปสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1319?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-248-2565-ลงวันที่-14-มีนาคม-2565-เรื่อง-ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ-(จำนวน-1-ราย)-นายอมร-ชัยอารีกิจวัฒน์-ไปสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติTue, 15 Mar 2022 13:42:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/8/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนมีนาคม 2565 ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1318?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-8-2565-ลงวันที่-14-มีนาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ของเดือนมีนาคม-2565-ระหว่างวันที่-16-31-มีนาคม-2565Tue, 15 Mar 2022 08:45:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 223/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1315?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-223-2565-ลงวันที่-4-มีนาคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย-นางสาววีรยาภรณ์-รัตนไพบูลย์)Mon, 07 Mar 2022 16:19:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 204/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับชำนาญการ ของสำนักบริหารโครงการ จำนวน 3 ราย นายสมชัย คงทอง, นายนิคม วงค์ก่องแก้ว และนายสมบูรณ์ จวนเจริญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1313?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-204-2565-ลงวันที่-2-มีนาคม-2565-เรื่อง-เลื่อนข้าราชการ-ตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับชำนาญการ-ของสำนักบริหารโครงการ-จำนวน-3-ราย-นายสมชัย-คงทอง,-นายนิคม-วงค์ก่องแก้ว-และนายสมบูรณ์-จวนเจริญThu, 03 Mar 2022 11:36:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/7/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ของเดือนมีนาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1312?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-7-2565-ลงวันที่-1-มีนาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-ของเดือนมีนาคม-2565Tue, 01 Mar 2022 15:21:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 72/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของสำนักบริหารโครงการ จำนวน 1 รายhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1311?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-72-2565-ลงวันที่-27-มกราคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว-ของสำนักบริหารโครงการ-จำนวน-1-รายTue, 01 Mar 2022 11:48:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 173/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวกิ่งกมล จงกลาง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5224 สังกัดฝ่ายวางโครงการที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 1http://opm.rid.go.th/circular/view/1310?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-173-2565-ลงวันที่-9-กุมภาพันธ์-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวกิ่งกมล-จงกลาง-ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ-ตำแหน่งเลขที่-5224-สังกัดฝ่ายวางโครงการที่-1-ส่วนวางโครงการที่-1Tue, 22 Feb 2022 10:13:00 +0000ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทานที่ 13/2565 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของกรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1309?slug=ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทานที่-13-2565-ลงวันที่-4-กุมภาพันธ์-2565-เรื่อง-กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของกรมชลประทานTue, 15 Feb 2022 13:41:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/6/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1308?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-6-2565-ลงวันที่-14-กุมภาพันธ์-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ของเดือนกุมภาพันธ์---มีนาคม-2565Tue, 15 Feb 2022 11:25:00 +0000คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/2/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่งhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1307?slug=คำสั่งสำนักบริหารโครงการ-ที่-ข-27-2-2565-ลงวันที่-11-กุมภาพันธ์-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่-นายอัตตพันธ์-ดิลกโศภณ-ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ-อีกหน้าที่หนึ่งMon, 14 Feb 2022 08:56:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 73/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสุภาวดี พุทธรักษ์ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5296 และนายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5311http://opm.rid.go.th/circular/view/1302?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-73-2565-ลงวันที่-27-มกราคม-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-2-ราย)-นางสุภาวดี-พุทธรักษ์-ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ-ตำแหน่งเลขที่-5296-และนายอัตตพันธ์-ดิลกโศภณ-ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ-ตำแหน่งเลขที่-5311Thu, 03 Feb 2022 12:06:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 98/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวใจรัก เกษเกษม ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5260 สังกัดฝ่ายวางโครงการที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1301?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-98-2565-ลงวันที่-31-มกราคม-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวใจรัก-เกษเกษม-ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ-ตำแหน่งเลขที่-5260-สังกัดฝ่ายวางโครงการที่-1-ส่วนวางโครงการที่-4-สำนักบริหารโครงการThu, 03 Feb 2022 06:13:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1620/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1299?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-ข-1620-2564-ลงวันที่-27-ธันวาคม-2564-เรื่อง-มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ-ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดThu, 27 Jan 2022 16:19:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1142/1/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดีhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1298?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-ข-1142-1-2564-ลงวันที่-31-สิงหาคม-2564-เรื่อง-มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดีThu, 27 Jan 2022 16:19:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 50/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นางสาวมลทิพย์ ประเสริฐศิลปกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารทั่วไป http://opm.rid.go.th/circular/view/1296?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-50-2565-ลงวันที่-24-มกราคม-2565-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้-(จำนวน-1-ราย)-นางสาวมลทิพย์-ประเสริฐศิลปกุล-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี-ส่วนบริหารทั่วไปTue, 25 Jan 2022 06:03:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 49/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) นายเอกรัฐ รัตนแคล้วhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1295?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-49-2565-ลงวันที่-24-มกราคม-2565-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย)-นายเอกรัฐ-รัตนแคล้วTue, 25 Jan 2022 06:02:00 +0000คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1291?slug=คำสั่ง-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-ที่-6-2565-ลงวันที่-18-มกราคม-2565-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(ย้าย-โอน-เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญSat, 22 Jan 2022 20:18:00 +0000คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 5/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1289?slug=คำสั่ง-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-ที่-5-2565-ลงวันที่-18-มกราคม-2565เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษSat, 22 Jan 2022 20:18:00 +0000คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 4/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1288?slug=คำสั่ง-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-ที่-4-2565-ลงวันที่-18-มกราคม-2565-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการSat, 22 Jan 2022 20:18:00 +0000คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1287?slug=คำสั่ง-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-ที่-3-2565-ลงวันที่-18-มกราคม-2565-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-และระดับชำนาญการพิเศษSat, 22 Jan 2022 20:18:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 23/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1279?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-ข-23-2565-ลงวันที่-18-มกราคม-2565-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงานSat, 22 Jan 2022 20:15:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 28/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) นายเฉลิมพล ตัณฑะสุวรรณะhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1276?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-ข-28-2565-ลงวันที่-18-มกราคม-2565-เรื่อง-อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายเฉลิมพล-ตัณฑะสุวรรณะFri, 21 Jan 2022 13:03:00 +0000คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ พ 27/1/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ นางสาวอรอนงค์ แสนจันทร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 7055 ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1275?slug=คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่-พ-27-1-2565-ลงวันที่-20-มกราคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่-นางสาวอรอนงค์-แสนจันทร์-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ตำแหน่งเลขที่-7055-ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีThu, 20 Jan 2022 11:20:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/4/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนมกราคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1274?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-4-2565-ลงวันที่-14-มกราคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ของเดือนมกราคม-2565Fri, 14 Jan 2022 14:31:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/3/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ นายธีระ ปาละจเร ตำแหน่งเลขที่ 5306 ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ http://opm.rid.go.th/circular/view/1273?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-3-2565-ลงวันที่-14-มกราคม-2565-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-นายธีระ-ปาละจเร-ตำแหน่งเลขที่-5306-ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่-1-ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ-สำนักบริหารโครงการFri, 14 Jan 2022 14:30:00 +0000คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/2/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าความร่วมมือต่างประเทศ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์http://opm.rid.go.th/circular/view/1272?slug=คำสั่งกรมชลประทานที่-ข-27-2-2565-ลงวันที่-14-มกราคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าความร่วมมือต่างประเทศ-ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ-สำนักบริหารโครงการ-อีกหน้าที่หนึ่ง-นางจันทร์จิรา-พุทธวงษ์Fri, 14 Jan 2022 14:30:00 +0000ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)http://opm.rid.go.th/circular/view/1271?slug=ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่-(no-gift-policy)Tue, 11 Jan 2022 08:04:00 +0000คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/1/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวมลทิพย์ ประเสริฐศิลปกุล ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1270?slug=คำสั่งสำนักบริหารโครงการ-ที่-ข-27-1-2565-ลงวันที่-6-มกราคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่-นางสาวมลทิพย์-ประเสริฐศิลปกุล-ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีThu, 06 Jan 2022 15:23:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/1/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนมกราคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1269?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-27-1-2565-ลงวันที่-29-ธันวาคม-2565-เรื่อง-มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี-เมื่อวันที่-17-มีนาคม-พ.ศ.-2563-ของเดือนมกราคม-2565Thu, 06 Jan 2022 15:23:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1627/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอังคณา เจริญศรี)http://opm.rid.go.th/circular/view/1268?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1627-2564-ลงวันที่-29-ธันวาคม-2564-เรื่อง-อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ-(จำนวน-1-ราย-นางสาวอังคณา-เจริญศรี)Thu, 30 Dec 2021 15:46:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1628/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายรังสิมันตุ์ อิ่มมาก)http://opm.rid.go.th/circular/view/1267?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1628-2564-ลงวันที่-29-ธันวาคม-2564-เรื่อง-อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ-(จำนวน-1-ราย-นายรังสิมันตุ์-อิ่มมาก)Thu, 30 Dec 2021 15:46:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1602/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง)http://opm.rid.go.th/circular/view/1266?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1602-2564-ลงวันที่-24-ธันวาคม-2564-เรื่อง-ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป-(จำนวน-1-ราย-นายเกียรติศักดิ์-กาทองทุ่ง)Mon, 27 Dec 2021 14:58:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 17/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 2 อัตรา) ตำแหน่งเลขที่ 2860 และ ตำแหน่ง 3016http://opm.rid.go.th/circular/view/1264?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-พ-17-2564-ลงวันที่-15-ธันวาคม-2564-เรื่อง-การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ-(จำนวน-2-อัตรา)-ตำแหน่งเลขที่-2860-และ-ตำแหน่ง-3016Fri, 17 Dec 2021 14:33:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1556/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว)http://opm.rid.go.th/circular/view/1263?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1556-2564-ลงวันที่-13-ธันวาคม-2564-เรื่อง-บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้-(จำนวน-1-ราย-นายธรรมนูญ-คำจันทร์แก้ว)Fri, 17 Dec 2021 14:33:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1542/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสกุนตลา สุขพานิช)http://opm.rid.go.th/circular/view/1262?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1542-2564-ลงวันที่-7-ธันวาคม-2564-เรื่อง-อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ-(จำนวน-1-ราย-นางสาวสกุนตลา-สุขพานิช)Fri, 17 Dec 2021 14:32:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1545/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5199http://opm.rid.go.th/circular/view/1261?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1545-2564-ลงวันที่-8-ธันวาคม-2564-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นางพนิตนาฎ-ศรีวารินทร์-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ-ตำแหน่งเลขที่-5199Fri, 17 Dec 2021 14:32:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1541/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายบริวัฒน์ ชัยงาม ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 3http://opm.rid.go.th/circular/view/1260?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1541-2564-ลงวันที่-7-ธันวาคม-2564-เรื่อง-ย้ายข้าราชการ-(จำนวน-1-ราย)-นายบริวัฒน์-ชัยงาม-ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ-ฝ่ายวางโครงการที่-2-ส่วนวางโครงการที่-3Fri, 17 Dec 2021 14:32:00 +0000คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 28/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารโรงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1259?slug=คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่-28-2564-ลงวันที่-9-ธันวาคม-2564-เรื่อง-ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่-2-(สอบสัมภาษณ์)-พนักงานราชการทั่วไป-ของสำนักบริหารโรงการThu, 16 Dec 2021 09:10:00 +0000