ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

ประเภท RSS Feed
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://opm.rid.go.th/rss/news
การดำเนินการ http://opm.rid.go.th/rss/calendar
หนังสือเวียน http://opm.rid.go.th/rss/circular
ประกาศ http://opm.rid.go.th/rss/other?id=2
คำสั่ง http://opm.rid.go.th/rss/other?id=3