สำนักบริหารโครงการ - หนังสือเวียนhttp://opm.rid.go.thOPM Web Management สำนักบริหารโครงการ - กรมชลประทาน เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศth-THWed, 30 Nov 2022 21:09:36 +0000Copyright opm.rid.go.thโลโก้http://opm.rid.go.th/backend/images/seo/th/logo-12-43-26.pnghttp://opm.rid.go.thการประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1420?slug=การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการFri, 11 Nov 2022 15:01:00 +0000แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1419?slug=แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญFri, 11 Nov 2022 14:56:00 +0000แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1417?slug=แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญลงมาThu, 10 Nov 2022 11:10:00 +0000สถิติข้อมูลบุคลากรของสำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1415?slug=สถิติข้อมูลบุคลากรของสำนักบริหารโครงการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566-ข้อมูล-ล่าสุด-ณ-วันที่-9-พฤศจิกายน-2565Wed, 09 Nov 2022 15:45:00 +0000แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1414?slug=แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญTue, 08 Nov 2022 14:57:00 +0000ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการย้าย หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1398?slug=ประกาศหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเกณฑ์การตัดสินการย้าย-หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงาน-กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันTue, 27 Sep 2022 09:44:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1390?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนสิงหาคม-2565Mon, 12 Sep 2022 11:08:00 +0000คู่มือ การยกเลิกคำขอลา ระบบ DPIShttp://opm.rid.go.th/circular/view/1374?slug=คู่มือ-การยกเลิกคำขอลา-ระบบ-dpisThu, 23 Jun 2022 09:02:00 +0000แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1372?slug=แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565Wed, 22 Jun 2022 15:13:00 +0000ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์http://opm.rid.go.th/circular/view/1370?slug=ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์Thu, 16 Jun 2022 14:52:00 +0000แบบแสดงข้อเสนอวิสัยทัศน์http://opm.rid.go.th/circular/view/1369?slug=แบบแสดงข้อเสนอวิสัยทัศน์Thu, 16 Jun 2022 14:50:00 +0000แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1368?slug=แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานThu, 16 Jun 2022 14:49:00 +0000แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปีhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1367?slug=แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง-3-ปีThu, 16 Jun 2022 14:49:00 +0000แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1366?slug=แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายThu, 16 Jun 2022 14:49:00 +0000ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1365?slug=ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯThu, 16 Jun 2022 14:49:00 +0000บัญชีตำแหน่งและกลุ่มตำแหน่งของกรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1364?slug=บัญชีตำแหน่งและกลุ่มตำแหน่งของกรมชลประทานThu, 16 Jun 2022 14:48:00 +0000ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กลุ่มที่ 1http://opm.rid.go.th/circular/view/1363?slug=ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับสูง-กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป-กลุ่มที่-1Thu, 16 Jun 2022 14:48:00 +0000ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ 4http://opm.rid.go.th/circular/view/1362?slug=ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับสูง-กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง-กลุ่มที่-4Thu, 16 Jun 2022 14:48:00 +0000ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ 1http://opm.rid.go.th/circular/view/1361?slug=ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับสูง-กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง-กลุ่มที่-1Thu, 16 Jun 2022 14:47:00 +0000ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทางhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1360?slug=ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับต้น-กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทางThu, 16 Jun 2022 14:47:00 +0000ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1359?slug=ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับต้น-และประเภทอำนวยการ-ระดับสูง-ของกรมชลประทานThu, 16 Jun 2022 14:47:00 +0000ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1358?slug=ด่วนที่สุด-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ-ระดับต้น-และประเภทอำนวยการ-ระดับสูง-ของกรมชลประทานThu, 16 Jun 2022 14:36:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1356?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนพฤษภาคม-2565Tue, 14 Jun 2022 14:53:00 +0000สาระความรู้ เและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1354?slug=สาระความรู้-เและสิทธิประโยชน์ต่าง-ๆ-ในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านFri, 10 Jun 2022 06:59:00 +0000แบบฟอร์มการเสนอผลงาน และข้อเสนอแนวคิด ระดับเชี่ยวชาญลงมาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1353?slug=แบบฟอร์มการเสนอผลงาน-และข้อเสนอแนวคิด-ระดับเชี่ยวชาญลงมาFri, 10 Jun 2022 06:38:00 +0000แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1352?slug=แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญลงมาFri, 10 Jun 2022 06:38:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1340?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนเมษายน-2565Mon, 02 May 2022 15:02:00 +0000หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1326?slug=หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-และระดับทรงวุฒิ-ที่มีประสบการณ์-ทักษะ-และสมรรถนะ-สำหรับตำแหน่งในสายงานที่-ก.พ.-กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งThu, 07 Apr 2022 18:42:00 +0000แบบฟอร์มการเสนอผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1317?slug=แบบฟอร์มการเสนอผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานWed, 09 Mar 2022 10:28:00 +0000แนวทางการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1316?slug=แนวทางการประเมินบุคคลและผลงาน-เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญลงมาWed, 09 Mar 2022 10:24:00 +0000แนวทางการดำเนินการเรื่องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานที่ผู้นั้นดำรงอยู่หรือเคยดำรงอยู่ในระดับเดียวกันhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1314?slug=แนวทางการดำเนินการเรื่องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานที่ผู้นั้นดำรงอยู่หรือเคยดำรงอยู่ในระดับเดียวกันFri, 04 Mar 2022 11:34:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1306?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนมกราคม-2565Tue, 08 Feb 2022 09:14:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564http://opm.rid.go.th/circular/view/1305?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนธันวาคม-2564Tue, 08 Feb 2022 09:14:00 +0000ด่วนที่สุด อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1304?slug=ด่วนที่สุด-อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.-2563Mon, 07 Feb 2022 09:34:00 +0000ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 15 th THAICIDNATIONALe-SYMPOSIUM 2022 (ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1)http://opm.rid.go.th/circular/view/1303?slug=ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ-15-th-thaicidnationale-symposium-2022-(ประกาศเชิญชวนครั้งที่-1)Thu, 03 Feb 2022 15:53:00 +0000เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (ย้าย/โอน) (ย้าย K2-4)http://opm.rid.go.th/circular/view/1294?slug=เอกสารประกอบการประเมินบุคคล-(ย้าย-โอน)-(ย้าย-k2-4)Sat, 22 Jan 2022 20:19:00 +0000เอกสารประกอบการประเมินบุคคล (เลื่อน)http://opm.rid.go.th/circular/view/1293?slug=เอกสารประกอบการประเมินบุคคล-(เลื่อน)Sat, 22 Jan 2022 20:19:00 +0000แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (word)http://opm.rid.go.th/circular/view/1292?slug=แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง-ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับอาวุโส-(word)Sat, 22 Jan 2022 20:18:00 +0000แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (Word)http://opm.rid.go.th/circular/view/1290?slug=แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล-เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับอาวุโส-(word)Sat, 22 Jan 2022 20:18:00 +0000แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (word)http://opm.rid.go.th/circular/view/1285?slug=แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง-ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับอาวุโส-(word)Sat, 22 Jan 2022 20:17:00 +0000แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (PDF)http://opm.rid.go.th/circular/view/1284?slug=แบบแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง-ประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับอาวุโส-(pdf)Sat, 22 Jan 2022 20:17:00 +0000แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สำหรับผู้บังคับบัญชา) (word)http://opm.rid.go.th/circular/view/1283?slug=แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล-(สำหรับผู้บังคับบัญชา)-(word)Sat, 22 Jan 2022 20:16:00 +0000แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (สำหรับผู้บังคับบัญชา) (PDF)http://opm.rid.go.th/circular/view/1282?slug=แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล-(สำหรับผู้บังคับบัญชา)-(pdf)Sat, 22 Jan 2022 20:16:00 +0000แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (Word)http://opm.rid.go.th/circular/view/1281?slug=แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล-เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับอาวุโส-(word)Sat, 22 Jan 2022 20:16:00 +0000แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (PDF)http://opm.rid.go.th/circular/view/1280?slug=แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล-เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับอาวุโส-(pdf)Sat, 22 Jan 2022 20:15:00 +0000แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายข้าราชการประเภททั่วไปhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1278?slug=แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายข้าราชการประเภททั่วไปSat, 22 Jan 2022 20:15:00 +0000การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1265?slug=การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการWed, 22 Dec 2021 08:25:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564http://opm.rid.go.th/circular/view/1169?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนมีนาคม-2564Wed, 07 Apr 2021 15:46:00 +0000แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ชป. 136 และ ชป.136-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564http://opm.rid.go.th/circular/view/1158?slug=แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ-ชป.-136-และ-ชป.136-01-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564Mon, 15 Mar 2021 15:46:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564http://opm.rid.go.th/circular/view/1155?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนมกราคม-2564Wed, 10 Mar 2021 15:04:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564http://opm.rid.go.th/circular/view/1154?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2564Wed, 10 Mar 2021 14:34:00 +0000บัญชีรายรีับ-รานจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1137?slug=บัญชีรายรีับ-รานจ่าย-ประจำเดือนธันวาคม-2563Sat, 09 Jan 2021 17:01:00 +0000การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1133?slug=การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ประจำเดือนธันวาคม-2563-แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่-1-ตุลาคม-2563-และแจ้งให้สำนัก-กอง-ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ-และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการSat, 26 Dec 2020 09:43:00 +0000ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564http://opm.rid.go.th/circular/view/1132?slug=ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น-ประจำเดือนกุมภาพันธ์---สิงหาคม-2564Fri, 18 Dec 2020 11:53:00 +0000บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1130?slug=บัญชีรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือนพฤศจิกายน-2563Fri, 04 Dec 2020 10:06:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1108?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนสิงหาคม-2563Wed, 09 Sep 2020 10:08:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1100?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนกรกฎาคม-2563Mon, 17 Aug 2020 16:32:00 +0000ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา" รุ่นที่ 3http://opm.rid.go.th/circular/view/1096?slug=ด่วนที่สุด-โครงการฝึกอบรม-หลักสูตร-คนรุ่นใหม่-ไทยนิยม-ยั่งยืน-ตามศาสตร์พระราชา-รุ่นที่-3Wed, 29 Jul 2020 10:40:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1089?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนมิถุนายน-2563Fri, 10 Jul 2020 14:52:00 +0000แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1088?slug=แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง-กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนThu, 09 Jul 2020 13:39:00 +0000การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการระห่างสำนัก/กองhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1083?slug=การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการระห่างสำนัก-กองTue, 23 Jun 2020 15:15:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1078?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนพฤษภาคม-2563Wed, 10 Jun 2020 13:46:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1077?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนเมษายน-2563Sat, 09 May 2020 11:46:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1065?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนมีนาคม-2563Tue, 07 Apr 2020 15:42:00 +0000แผ่นพับ โครงการแข่งขันกีฬากอล์ฟสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ 2020http://opm.rid.go.th/circular/view/1056?slug=แผ่นพับ-โครงการแข่งขันกีฬากอล์ฟสวัสดิการ-สำนักบริหารโครงการ-2020Fri, 06 Mar 2020 10:42:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1054?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2563Thu, 05 Mar 2020 10:51:00 +0000ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 60 ทุนhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1051?slug=ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท-หรือปริญญาเอก-ประจำปี-พ.ศ.-2563-ณ-สาธารณรัฐไอร์แลนด์-จำนวน-60-ทุนTue, 03 Mar 2020 10:39:00 +0000ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร http://opm.rid.go.th/circular/view/1048?slug=ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารMon, 24 Feb 2020 12:02:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณรงค์ ฤทธิมา)http://opm.rid.go.th/circular/view/1045?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายณรงค์-ฤทธิมา)Fri, 21 Feb 2020 15:14:00 +0000Invitation to Attend the AIT International Masterclass on "Introduction to Artificial Intelligence" (25th - 27th March 2020)http://opm.rid.go.th/circular/view/1044?slug=invitation-to-attend-the-ait-international-masterclass-on-introduction-to-artificial-intelligence-(25th---27th-march-2020)Fri, 21 Feb 2020 15:14:00 +0000ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในการออกบูธแสดงสินค้าhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1043?slug=ด่วนที่สุด-ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในการออกบูธแสดงสินค้าFri, 21 Feb 2020 15:13:00 +0000ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Global Environment Facility : GEF)http://opm.rid.go.th/circular/view/1041?slug=ขอประชาสัมพันธ์-การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง-ceo-ของกองทุนสิ่งแวดล้อม-(global-environment-facility-gef)Thu, 20 Feb 2020 10:42:00 +0000แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และขอสำรวจข้อมูลรถบรรทุกประเภทขนส่งที่มีจำนวน ตั้งแต่ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ขึ้นไปhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1040?slug=แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง-และขอสำรวจข้อมูลรถบรรทุกประเภทขนส่งที่มีจำนวน-ตั้งแต่-3-เพลา-6-ล้อ-ยาง-10-เส้น-ขึ้นไปThu, 20 Feb 2020 10:41:00 +0000การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)http://opm.rid.go.th/circular/view/1039?slug=การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์-(e-government-procurement-e-gp)Wed, 19 Feb 2020 10:05:00 +0000ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1038?slug=ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-และกำหนดวัน-เวลา-สถานที่-และระเบียบเกี่ยวกับการสอบTue, 18 Feb 2020 06:44:00 +0000แบบฟอร์ม แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4http://opm.rid.go.th/circular/view/1036?slug=แบบฟอร์ม-แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-4Fri, 14 Feb 2020 05:39:00 +0000แบบฟอร์ม หนังสือรับรองปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4http://opm.rid.go.th/circular/view/1035?slug=แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-4Fri, 14 Feb 2020 05:39:00 +0000แบบฟอร์ม ใบสมัครสอบคัดเลือกเลื่อนปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4http://opm.rid.go.th/circular/view/1034?slug=แบบฟอร์ม-ใบสมัครสอบคัดเลือกเลื่อนปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-4Fri, 14 Feb 2020 05:38:00 +0000รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา มาตรการการดำเนินการของรัฐบาลจีน และผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1031?slug=รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-มาตรการการดำเนินการของรัฐบาลจีน-และผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยWed, 12 Feb 2020 09:39:00 +0000การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากกรุงอัสตานา (Astana) เป็นกรุงนูร์-ลตัน (Nur-Sultan)http://opm.rid.go.th/circular/view/1029?slug=การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน-จากกรุงอัสตานา-(astana)-เป็นกรุงนูร์-ลตัน-(nur-sultan)Tue, 11 Feb 2020 11:55:00 +0000ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ APSCOhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1028?slug=ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ-apscoWed, 05 Feb 2020 12:17:00 +0000พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1026?slug=พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง-พ.ศ.-2563Mon, 03 Feb 2020 10:55:00 +0000วีดิทัศน์การปฏิบัติถวายความเคารพ การถวายบังคม เเละการหมอบกราบhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1025?slug=วีดิทัศน์การปฏิบัติถวายความเคารพ-การถวายบังคม-เเละการหมอบกราบMon, 03 Feb 2020 10:55:00 +0000ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://opm.rid.go.th/circular/view/1024?slug=ด่วนที่สุด-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ-ครั้งที่-58-ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Mon, 03 Feb 2020 09:46:00 +0000ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1022?slug=ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทWed, 29 Jan 2020 08:37:00 +0000ขอนำส่งบทความประจำ เดือนธันวาคม 2562 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรที่น่าสนใจปี 2563 ณ ประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1021?slug=ขอนำส่งบทความประจำ-เดือนธันวาคม-2562-เรื่อง-งานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรที่น่าสนใจปี-2563-ณ-ประเทศสหรัฐฯ-และประเทศแคนาดาWed, 29 Jan 2020 08:37:00 +0000แจ้งขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานชลประทานที่ 3http://opm.rid.go.th/circular/view/1019?slug=แจ้งขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์-สำนักงานชลประทานที่-3Wed, 22 Jan 2020 14:02:00 +0000ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5http://opm.rid.go.th/circular/view/1018?slug=ด่วนที่สุด-ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตราการควบคุมมลพิษจากยานพหนะเพื่อป้องกันเเละแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง-pm-2.5Fri, 17 Jan 2020 15:06:00 +0000แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1012?slug=แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานWed, 15 Jan 2020 15:44:00 +0000การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชนhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1011?slug=การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชนWed, 15 Jan 2020 15:27:00 +0000ด่วนที่สุด ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1010?slug=ด่วนที่สุด-ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล-พ.ศ.-2563Wed, 15 Jan 2020 15:26:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562http://opm.rid.go.th/circular/view/1006?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนธันวาคม-2562Mon, 06 Jan 2020 11:23:00 +0000ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1000?slug=ด่วนที่สุด-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคWed, 18 Dec 2019 09:49:00 +0000แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างhttp://opm.rid.go.th/circular/view/998?slug=แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างThu, 12 Dec 2019 15:15:00 +0000บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562http://opm.rid.go.th/circular/view/996?slug=บัญชีรายรับ---รายจ่าย-ประจำเดือนพฤศจิกายน-2562Wed, 04 Dec 2019 11:11:00 +0000บัญชีงบเดือนเวลาทำการ รายงานสถิติการลา สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวhttp://opm.rid.go.th/circular/view/993?slug=บัญชีงบเดือนเวลาทำการ-รายงานสถิติการลา-สำหรับข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการ-และลูกจ้างชั่วคราวTue, 26 Nov 2019 10:16:00 +0000ขอความร่วมมือจัดทำบัญชีงบเดือนเวลาทำการ รายงานสถิติการลาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/992?slug=ขอความร่วมมือจัดทำบัญชีงบเดือนเวลาทำการ-รายงานสถิติการลาTue, 26 Nov 2019 10:16:00 +0000แบบฟอร์ม การมอบหมายงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/991?slug=แบบฟอร์ม-การมอบหมายงานรายบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563Tue, 26 Nov 2019 10:16:00 +0000การมอบหมายงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/990?slug=การมอบหมายงานรายบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563Tue, 26 Nov 2019 10:15:00 +0000รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบริหารโครงการ ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562http://opm.rid.go.th/circular/view/988?slug=รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบริหารโครงการ-ครั้งที่-10-2562-วันพฤหัสบดีที่-26-กันยายน-2562Wed, 20 Nov 2019 15:53:00 +0000