ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
17 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 25/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง
17 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 24/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรโลก จังหวัดอุตรดิตถ์
17 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
09 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 22/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge office หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
27 ก.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 21/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ตามบันทึกข้อตกลงในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09 ก.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) โครงการฯ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
11 มิ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 18/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บเอกสารประจำสำนักบริหารโครงการ
31 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
24 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 16/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
07 พ.ค. 2562 มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามบันทึกข้อตกลงในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562