ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
15 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 35/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
15 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 34/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
01 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 33/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Young Turk
31 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 32/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
31 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 31/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี
21 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 30/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
21 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 29/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
17 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 28/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
17 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 27/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
17 ต.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 26/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก