ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
15 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
10 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา
12 พ.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี
12 พ.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30 มี.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119
09 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 7/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยกะตัดพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย
09 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 6/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำป่าเขาเขียว จังหวัดกำแพงเพชร
09 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 5/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำปางมะขามป้อม จังหวัดเชียงใหม่
09 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 4/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบง จังหวัดเชียงราย
05 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 3/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด สำนักบริหารโครงการ