ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
10 ส.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 23/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมขแประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก
04 ส.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 22/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง จังหวัดเพชรบูรณ์
03 ส.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 21/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง
06 ก.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 20/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
06 ก.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 19/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
22 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 12/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี
22 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 18/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
15 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย
15 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 3 (ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภุฯ
15 มิ.ย. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา