ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
24 ก.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีษะเกษ
23 พ.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในลักษณะกรอบตำแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09 พ.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118
25 มี.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
05 มี.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จังหวัดขอนแก่น
05 มี.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยดุ่พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก
30 ม.ค. 2563 คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการที่ 8/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ
16 ม.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 7/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
16 ม.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 6/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด
16 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี