ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
15 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 6/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ
04 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 5/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ สำนักบริหารโครงการ
01 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 4/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
01 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 3/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด สำนักบริหารโครงการ
15 ก.พ. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 2/2564 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ
08 ก.พ. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 1/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ
29 ธ.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 29/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ
27 ส.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 26/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม - อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
20 ส.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 25/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตาม ว 693)
10 ส.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่