ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
09 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 5/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำปางมะขามป้อม จังหวัดเชียงใหม่
09 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 4/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบง จังหวัดเชียงราย
05 ก.พ. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 3/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด สำนักบริหารโครงการ
20 ม.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ
13 ม.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
07 ธ.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 30/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักบริหารโครงการ
04 ธ.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 29/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักบริหารโครงการ
11 พ.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 28/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อของบประมาณจากแหล่งอื่น กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
05 พ.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์โดยสาร
05 พ.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 26/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ