ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
22 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมและเริงราง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
22 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมและเริงราง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยยาง และความสะสม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยา จังหวัดเพชรบูรณ์
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 12/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักาปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดงานตามข้อสั่งการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 8/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ผ่านสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้สู่สังคม
21 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 7/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารโครงการ