ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 15/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
23 เม.ษ. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 3/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
23 เม.ษ. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 2/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
06 เม.ษ. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักบริหารโครงการ
04 ก.พ. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ พ 27/1/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
12 ธ.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 18/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา ดทำแผนงานการชดเชยการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม กรณีเขื่อนราษีไศล
28 พ.ย. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
31 ต.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge office หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
30 ต.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารโครงการ
20 ส.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี