ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
09 ม.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มลุ่มน้ำ
26 ธ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 40/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
26 ธ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 39/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
17 ธ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 38/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
17 ธ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 37/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
03 ธ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ พ 27/2/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักบริหารโครงการ
15 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 36/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี
15 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 35/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
15 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 34/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
01 พ.ย. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 33/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Young Turk