ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
21 ต.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
18 ต.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 26/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
01 ก.ย. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 25/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจเพิ่มเติมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน
23 ส.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาเตรียมความพร้อม และการทำความเข้าใจกับภาคประชาชน การก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
04 ส.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี
26 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 21/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
26 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 20/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์และช่องแค จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี
25 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 19/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
25 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 18/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดของแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
22 ก.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่