ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 14/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 13/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 12/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 11/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 10/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 8/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 7/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
07 พ.ค. 2562 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โฌครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี