ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
29 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 25/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร
22 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 23/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
16 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 22/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลย
15 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 21/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี
15 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 20/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรบุรี
26 ส.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 18/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลของสำนักบริหารโครงการ
24 ส.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น
21 ส.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้น้ำแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
14 ส.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา