ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
27 เม.ษ. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 4/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์
24 เม.ษ. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและ/หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนาน 12 โครงการ
17 เม.ษ. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ พ 27/1/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
23 มี.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ลงวันที่ 14/2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge office หรือ CKO) และทีมงาน จัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)