ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
20 ส.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
03 ส.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการ
02 ส.ค. 2561 คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ ที่ 12/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ
26 ก.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
21 ก.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิง ท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
21 ก.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
21 ก.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 8/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่งมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
21 ก.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 7/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและ/หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 โครงการ
20 มิ.ย. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 819 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง นายเทิดทัศน์ ภูริธรรมวิวัฒน์
08 พ.ค. 2561 คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์