ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
20 ก.ค. 2562 ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
30 พ.ค. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1529/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
30 พ.ค. 2562 คำสั่งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ที่ 2/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชองคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
24 เม.ษ. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 545/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
15 ก.พ. 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1650/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน
09 ก.พ. 2562 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ
08 ก.พ. 2562 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมขลประทาน ครบรอบีที่ 117 ที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 117 ปี กรมชลประทาน
04 ก.พ. 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 27/1/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน
02 ม.ค. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1780/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer กรมชลประทาน
20 ธ.ค. 2561 คำสั่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 238/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ