ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
22 พ.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 753/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย
11 พ.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 651/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงและกำหนดอัตราค่าชลประทานสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน
04 พ.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1505/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 เม.ษ. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 437/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering - Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working - Team)
05 เม.ษ. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 395/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
26 มี.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1980/2560 ลงันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์การทำงานเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
23 มี.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 292/2561 ลงันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Management Team หรือ KM)
23 มี.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 36/2561 ลงันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมชลประทาน
23 มี.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 123/2561 ลงันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
23 มี.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 21/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม