ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
28 ม.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 36/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
14 ม.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ 1722/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหอประวัติ (Hall of Fame) กรมชลประทาน สามเสน
17 ธ.ค. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1650/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกราชการขเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมชลประทาน
16 ธ.ค. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1651/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
28 พ.ย. 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1532/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 พ.ย. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1534/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
19 ก.ย. 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1255/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน
19 ก.ย. 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1243/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่ง ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
30 ส.ค. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1097/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ กรมชลประทาน
30 ส.ค. 2562 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1163/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมชลประทาน