ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
14 ก.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 665/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค(เพิ่มเติม) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน - ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี
13 ก.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 777/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
13 ก.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 705/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการศึกษาผลกระทบเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
17 มิ.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 594/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกำหนดตำแหน่งระดับสูง
05 มิ.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 637/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สำนักบริหารโครงการ
21 เม.ษ. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 549/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการเสมือนจริง (virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118
20 มี.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 400/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) กรมชลประทาน
10 มี.ค. 2563 คำสั่งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ที่ 5/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชองคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
21 ก.พ. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 200/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 ม.ค. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 27/2/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น