ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
13 พ.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ 1263/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 พ.ย. 2563 คำสั่งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทานที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน
05 พ.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถยนต์โดยสาร
05 ต.ค. 2563 คำสั่งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน ที่ 1/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน
19 ก.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 941/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน
19 ก.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 943/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล กรมชลประทาน
17 ก.ย. 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 964/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
17 ก.ย. 2563 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
17 ก.ย. 2563 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
14 ก.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 19/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการพัฒนาและจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารโครงการของสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน