ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
07 ม.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1614/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการทั่วไป ระดับสำนัก/กอง
18 พ.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 923/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการอันเนื่องมาจากพระระราชดำริ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 พ.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1165/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
11 พ.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1308/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Mangement Assessor)
11 พ.ย. 2564 คำสั่งคณะทำงานความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย (ด้านเกษตร/การบริหารจัดการน้ำ/ภัยแล้ง) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
03 พ.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1387/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง
28 ต.ค. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1350/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ต.ค. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1308/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Mangement Assessor)
08 ก.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1165/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
04 ก.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1063/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer กรมชลประทาน