ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
02 มี.ค. 2565 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทานที่ ข 5/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
02 มี.ค. 2565 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทานที่ ข 4/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
02 มี.ค. 2565 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทานที่ ข 3/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
02 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 34/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นฯ ประจำปี 2566
02 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 23/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
18 ก.พ. 2565 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ที่ 1/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120
17 ก.พ. 2565 คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานที่ 30/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจ กรมชลประทาน
21 ม.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานระดับภาค และระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2566
07 ม.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1635/1/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายจัดการความรู้ กรมชลประทาน (KM Teamwork)
07 ม.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1635/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งด้านการจัดการความรู้ กรมชลประทาน