ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
10 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 389/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค และสำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย
10 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 337/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (เพิ่มเติม) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
10 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 490/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (ชุดใหม่) โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
03 พ.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 403/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (เพิ่มเติม)โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย
22 เม.ษ. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 353/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering-Committee) และคำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working-Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1634/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ฝ่ายไทย
04 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1461/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน
02 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 92/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี
02 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 23/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
02 มี.ค. 2565 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทานที่ ข 6/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ