ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
18 ธ.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1306/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
03 ธ.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1691/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ระดับสำนัก/กอง
05 พ.ย. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1572/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ผู้อำนวยการโครงการ"
02 พ.ย. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1595/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ต.ค. 2561 คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ในตำหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
24 ต.ค. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1430/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
18 ก.ย. 2561 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1331/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
07 ก.ย. 2561 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1214/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน และคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน
14 ส.ค. 2561 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 3/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
14 ส.ค. 2561 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน ที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ