ยินดีต้อนรับ สำนักบริหารโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
10 เม.ษ. 2566 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 )
21 ก.ย. 2563 เอกสารแนบ โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น
27 ส.ค. 2563 2. แบบฟอร์มตาราง บรรเทาอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
15 พ.ย. 2562 สรุปรางงานลุ่มน้ำจังหวัด ระดับลุ่มน้ำ
04 ก.ค. 2562 แบบฟอร์มค่าเตรียมความพร้อม_2563
28 เม.ษ. 2562 EEC62
18 เม.ษ. 2562 เอกสารประกอบการอบรม ADMIN WEBSITE สำนักบริหารโครงการ
18 มี.ค. 2562 แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง
01 มี.ค. 2562 กำหนดการลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์งานจ้าง
12 ก.ค. 2561 แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561