ดาวน์โหลด - แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

กำหนดการลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์งานจ้าง

ถัดไป

เอกสารประกอบการอบรม ADMIN WEBSITE สำนักบริหารโครงการ