ดาวน์โหลด - กำหนดการลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์งานจ้าง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ถัดไป

แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง