ตอนที่ 1 น้ำมากจากไหน?

VDO INFO MOTION แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 6 ตอน

ตอนที่ 1 น้ำมากจากไหน? 

 

ถัดไป

ตอนที่ 2 เลือกอย่างไร?