การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารประกอบ 2

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการบูรณาการแผนการด้าเนินการสิ่งกีดขวางทางน้า”
          ข้อมูลแผนงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560-2579 ในเขต สชป.16 และ สชป. 17

ก่อนหน้า

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารประกอบ 1