การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารประกอบ 1

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการบูรณาการแผนการด้าเนินการสิ่งกีดขวางทางน้า”

          1. เอกสารประกอบการประชุม แยกตามการจัดสัมมนา ดังนี้

          1.1) เอกสารประกอบการประชุมภาคใต้ (จ.สงขลา) 

 

          1.2) เอกสารประกอบการประชุมภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 

          1.3) เอกสารประกอบการประชุมตะวันออก (จ.ระยอง) 

          1.4) เอกสารประกอบการประชุมอิสาน (จ.ขอนแก่น) 

          1.5) เอกสารประกอบการประชุมภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี) 

          1.6) เอกสารประกอบการประชุมภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก) 

          2. VDO INFO MOTION แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 6 ตอน

          2.1) ตอนที่ 1 น้ำมากจากไหน? 

          2.2) ตอนที่ 2 เลือกอย่างไร? 

          2.3) ตอนที่ 3 น้ำกิน-น้ำใช้ กับการชลประทาน 

          2.4) ตอนที่ 4 : 2 แนวทางสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต 

          2.5) ตอนที่ 4 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

          2.6) ตอนที่ 6 จัดการคุณภาพน้ำให้ดีได้ฯ 

          3. ตัวอย่างแผนที่ องค์ประกอบ ดังนี้

                    3.1) ขนาดแผนที่ A1
                    3.2) Base map เป็น terrain
                    3.3) แสดงเส้นลำน้ำ ถนน ทางรถไฟ ขอบเขตอำเภอ ขอบเขตจังหวัด ตำแหน่งโครงการตามแผนงาน
                     3.4) ตารางแผนงานในแต่ละจังหวัด

                             - แผนที่รวม

                             - แผนที่ ตรัง สตูล

                             - แผนที่พัทลุง สงขลา

                             - แผนที่ 3 จังหวัด  

ถัดไป

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารประกอบ 2