เว็บไซต์โครงการจ้างที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. เว็บไซต์โครงการจ้างที่ปรึกษา
2563
2562
2561
2561 โครงการศึกษาวิเคาระห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
2561 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2561 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
2560 งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ
2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2560 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่พวก จังหวัดแพร่
2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2560 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย
2559 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา
2559 โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
2559 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2559 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2558 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง
2558 ศึกษาทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2558 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิง พื้นที่ลุ่มต่ำเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
2558 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
2558 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
2558 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาตะวันออกตอนล่าง
2558 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
2558 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี
2558 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่แคม จังหวัดแพร่
2558 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2558 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
2555 โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนแม่น้ำยมและเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน จังหวัดแพร่
2555 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฝายยางคลองกระจง จ.สุโขทัย
2555 โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา
2555 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
2554 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ
2554 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย
2554 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
2554 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัย จ.กำแพงเพชร
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน จ.เชียงใหม่
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา
2553 โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จ.เชียงใหม่
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระนอง
2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว แม่น้ำลพบุรี จ.ลพบุรี
2553 โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2553 โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำภาชี จ.กาญจนบุรีและราชบุรี
2553 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองช้าง จ.สตูล
2553 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จ.อุตรดิตถ์
2553 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จ.ตราด
2553 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินการ เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก
2553 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี