คำแนะนำการใช้งาน พร้อมไฟล์คู่มือ

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ 

* แสดงผลได้ดีใน Google Chrome 
** เปิดใช้งานสำหรับประชาชนทั่วไป 
*** อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ไฟล์นำเสนอ - คู่มือการนำเข้าและแก้ไขข้อมูล
ไฟล์นำเสนอ
คู่มือการใช้งาน
วีดีโอแนะนำการใช้งาน 

ถัดไป

เข้าใช้ ระบบสืบค้นข้อมูล