งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา

 

งานดำเนินการเอง

ปี ลำดับที่ ชื่อโครงการ สถานภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ % งาน

2560

1

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ระยะที่ 2

     

2560

2

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำหมี ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ระยะที่ 2      

2560

3

โครงการแก้มลิงวังทองแดง ต.วังทองแดง อ.เมือง/ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ระยะที่ 2      

2560

4

โครงการฝายแม่น้ำวัง (คลองไม้แดง) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก      

 

 

งานจ้างที่ปรึกษา

ปี ลำดับที่ ชื่อโครงการ สถานภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ % งาน

2558

1

โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ส่วนวางโครงการที่ 3  

2558 เงินกู้

2

โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา      

2558 เงินกู้

3

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการฝายบ้านขามตามุข จังหวัดนครราชสีมา      

2558 เงินกู้

4

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง      

 

 

 

 

ก่อนหน้า

งานศึกษาที่แล้วเสร็จที่สำดัญ

ถัดไป

ฐานข้อมูลการศึึกษา