งานศึกษาที่แล้วเสร็จที่สำดัญ

งานดำเดินการเอง

ลำดับที่ รายชื่อโครงการ
งบประมาณทั้งสิ้นปีงบประมาณ  2559 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
1.1โครงการอ่างเก็บน้ำปางมะขามป้อม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)  (PR)  
1.2โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)  (PR)
1.3โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สูงตอนบน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่  (ระยะที่ 2) (PR) 
1.4โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขม  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย    (ระยะที่ 2) (PR) 
1.5โครงการฝายและระบบส่งน้ำในลุ่มน้ำฝาง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  (SR) 
1.6โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจ  ต.แม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา (PR) 
1.7โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำหมี  ต.ผักขวง อ.ทองแสนขันธุ์  จ.อุตรดิตถ์ (PR)  
1.8 โครงการแก้มลิงวังทองแดง  ต.วังทองแดง  อ.เมือง  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย (PR) 
1.9 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำคึง  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขันธุ์  จ.อุตรดิตถ์  (RR) 
1.10 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยละปิน  ต.สะเอียบ  อ.สอง  จ.แพร่  (SR)  
1.11 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำตอน  ต.นาบัว  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก (RR)
1.12อ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แสงทอง อ.ท่วังผา จ.น่าน
1.13อ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
1.14อ่างเก็บน้ำแม่บอม (แม่ตุ๋ย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
1.15ปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
 2
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2.1โครงการผันน้ำห้วยหลวง - ลุ่มน้ำสงคราม - เขื่อนลำปาว ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ 
 2.2โครงการผันน้ำห้วยหลวง - เขื่อนอุบลรัตน์ ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ 
 2.3โครงการศึกษาเสริมอาคารบังคับน้ำฝายแก้งสนามนาง  ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา 
 2.4โครงการประตูระบายน้ำห้วยฮี  ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ  
 2.7โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาท 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
 2.8โครงการฝายบ้านศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
 2.9โครงการพัฒนาใช้น้ำโขงเพื่อบรรเทาวิกฤติภัยแล้งในลุ่มน้ำห้วยหลวงและลุ่มน้ำข้างเคียง ระยะที่ 2 จ.อุดรธานีและจ.หนองคาย 
 2.10ระบบชลประทานพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
   
   

 งานจ้างที่ปรึกษา

ปีที่งบประมาณ ลำดับที่ รายชื่อโครงการ
2558 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
2558 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม จังหวัดแพร่
2557 3 โครงการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
     

 

ถัดไป

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา