ตอนที่ 5 แนวทางสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต

VDO INFO MOTION แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 6 ตอน

ตอนที่ 5 แนวทางสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต

 

ก่อนหน้า

ตอนที่ 4 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

ถัดไป

ตอนที่ 6 จัดการคุณภาพน้ำให้ดีได้ฯ