ตอนที่ 4 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

VDO INFO MOTION แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 6 ตอน

ตอนที่ 4 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

 

ก่อนหน้า

ตอนที่ 3 น้ำกิน-น้ำใช้ กับการชลประทาน

ถัดไป

ตอนที่ 5 แนวทางสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต