ตอนที่ 3 น้ำกิน-น้ำใช้ กับการชลประทาน

VDO INFO MOTION แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 6 ตอน

ตอนที่ 3 น้ำกิน-น้ำใช้ กับการชลประทาน

 

ก่อนหน้า

ตอนที่ 2 เลือกอย่างไร?

ถัดไป

ตอนที่ 4 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย