ยินดีต้อนรับ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 07 เม.ษ. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564
[ 15 มี.ค. 2564 ] แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ชป. 136 และ ชป.136-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[ 09 ม.ค. 2564 ] บัญชีรายรีับ-รานจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563
[ 26 ธ.ค. 2563 ] การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
[ 18 ธ.ค. 2563 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564
[ 04 ก.ย. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)
[ 19 ส.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5213
[ 31 มี.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)
[ 17 ก.พ. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5212 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
[ 09 ธ.ค. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิคม วงศ์ก่องแก้ว)
[ 13 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 1 ราย) นายนพดล ผากา
[ 02 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชัย คงทอง)
[ 15 ต.ค. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1322/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นางสาวศุภานิช เหมือนสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ
[ 08 ต.ค. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง
[ 04 ต.ค. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1296/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี 2. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต 3. นายสุรชาติ มาลาศรี)
[ 04 ต.ค. 2564 ] คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ ข 27/5/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน นายศวิษฐ์ ธรรมวิชิต ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง
[ 01 ต.ค. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/15/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนตุลาคม 2564
[ 30 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1266/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1. นายเอกรัฐ รัตนแคล้ว 2. นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์)
[ 22 ก.ย. 2564 ] คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) รุ่นที่ 6 ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์

ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด