การดำเนินงานปี 2558

การดำเนินงานของส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ

ประกอบด้วย

 1.  ด้านการวางแผน บริหาร และติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ โครงการช่วยเหลือ โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 2.  ด้านอำนวยการและจัดทำแผนงานด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน 
 3.  ด้านประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งพหุภาคี และทวิภาคี 
 4.  ด้านวิจัยร่วมและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 
 5.  ด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากรของกรมชลประทาน

การดำเนินงานในปี 2558 ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ

 

ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ

 

 1.  โครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา (JICA)
 2.  โครงการ Strengthening Integrated Water and Flood Management Implementation (ADB)
 3.  ความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ล้านช้าง
 4.  โครงการศึกษาการส่งเสริมและเผยแพร่การจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม (JIID) 
 5.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - ไต้หวัน 
 6.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำและสถานีสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล 
 7.  INWEPF

 

ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ

 

 1.  โครงการความร่วมมือไทย - รัสเซีย 
 2.  โครงการความร่วมมือไทย - ลาว 
 3.  โครงการความร่วมมือไทย -ภูฏาน 
 4.  โครงการความร่วมมือไทย - อินโดนีเซีย 
 5.  การดูงานคณะผู้แทนอาวุโสจากกรมชลประทานปัญจาบ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
 6.  การดูงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงกรมชลประทานและการระบายน้ำประเทศมาเลเซีย และบริษัท UNICOM Global
 7.  คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID)

 

ฝ่ายแผนงานต่างประเทศ

 1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมชลประทานกับ Korea Rural Community Corporation (KRC) 
 2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมชลประทานกับ Korea Water Resources Corporation (K water) 
 3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงแหล่งน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 4. โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ภายใต้ความร่วมมือไทย-มาเลเซีย 
 5. การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
 6. การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2

 


ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

ผลการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564