หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ด้านการพัฒนา/การบริหารจัดการแหล่งน้ำและการชลประทาน เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการกำหนดแผนงานโครงการความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ 

๒) วางแผน ศึกษา/ทบทวนความเหมาะสม จัดทำรายละเอียดทางวิชาการ และข้อตกลงหรือสัญญา และบริหารโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ โครงการเงินกู้ และโครงการความช่วยเหลือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบข้อตกลง หรือเงื่อนไขของสัญญา 

๓) วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงาน และประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ การประชุมดูงาน และกิจกรรมต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนและสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ 

๔) วิเคราะห์ จัดทำระบบฐานข้อมูลทางวิชาการด้านต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงาน 

๕) วิเคราะห์ วางแผนด้านต่างประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร ในการศึกษา ดูงาน และการเจรจาด้านต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ 

๖) ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขงานแปลภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมชลประทาน 

๗) กำกับ ดูแล อำนวยการ และประสานงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ งานรับรอง งานพิธีการ และการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศของกรม โดยการจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นหารือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบราชการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และระเบียบพิธีปฏิบัติทางการทูต 

๘) ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนัก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ถัดไป

ความเป็นมาของส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ