ดาวน์โหลด - หนังสือขอบคุณถึง นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำหรับการให้ข้อมูลและคำปรึกษา จากมูลนิธิชัยพัฒนา


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

กระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

ถัดไป

14. คู่มือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ