คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/8/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางสาวสุพพตา ตะลัยวงษ์ และนายอัยยภัทร ภาสน์นิพัทธ์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/19/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ และนายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1040/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี 2.นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ)