คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจิตรา บุญรอด


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง) ของสำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/17/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์