ชป.หารือความร่วมมือกับธนาคารโลก

ก่อนหน้า

การประชุมการจัดทำร่างแผนยุทธศาตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน ปี 2566 - 2570

ถัดไป

ชป.จับมือ ACTEC สรุปผลโครงการปรับปรุงคุณภาพดินระบบงานป้องกันตลิ่ง