การประชุมการจัดทำร่างแผนยุทธศาตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน ปี 2566 - 2570

ก่อนหน้า

การประชุมด้วยระบบ VIDEO CONFERENCE เรื่องการจัดฝึกอบรมให้ประเทศกัมพูชา ในโครงการพัฒนาเอกสารการออกแบบมาตรฐานแห่งชาติเพื่อการชลประทานและการระบายน้ำ

ถัดไป

ชป.หารือความร่วมมือกับธนาคารโลก