THAICID จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่

ก่อนหน้า

กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา หารือข้อตกลงด้านการชลประทาน

ถัดไป

การประชุมเตรียมการการประชุมคณะกรรมการ JET มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 37