การประชุมพิจารณาแผนดำเนินงาน ปี 2564 และ ปี 2565 ของส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ

ก่อนหน้า

กรมชลประทานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 21

ถัดไป

การประชุมหารือโครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณ ปากคลองระบายน้ำหลาก