กรมชลประทานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 21

ก่อนหน้า

ชป. ประชุมหารือเป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (THA 2022)

ถัดไป

การประชุมพิจารณาแผนดำเนินงาน ปี 2564 และ ปี 2565 ของส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ