การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ KM TEAM สำนักบริหารโครงการ ครั้งที่ 2/2564

ก่อนหน้า

การประชุมเตรียมการไทย-ออสเตรเลีย (๋JWG)

ถัดไป

ชป. ประชุมหารือเป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (THA 2022)